Vesistöjen puolesta

Tiedote 13.2.2017

Pujottaako Suomi päänsä Trafiguran ansalankaan?

Talvivaaran/Terrafamen alasajoa vaativat kriitikot Hannu Hyvönen, Stop Talvivaara- liikkeestä ja Antti Lankinen Sotkamon Luonto ry:stä ja Suomen Luonnonsuojeluliitosta lähettivät tänään pääministeri Juha Sipilälle oheisen avoimen kirjeen.

Kirjoittajat eivät yhdy pääministerin kantaan,  jonka mukaan valtio löysi ulkopuolisen rahoittajan ja on vapautumassa riskeistä ja vastuusta kaivoksen osalta.   Näyttää pikemminkin siltä, että Suomi sidottiin kaupassa tiukemmin liekanaruun ja vietiin mahdollisuuksia vapautua kaivoksen taakasta joko myynnin tai alasajon kautta.

Kirjeessä vedotaan myös pääministeriin, että vuosia jatkuneisiin epäselvyyksiin uraanin rikastamisesta ja rikastetun uraanin liikkeistä saataisiin selvyyttä.

Lisätietoja:

Antti Lankinen p.    Hannu Hyvönen p.

mediadesk  at stoptalvivaara.org

 

Avoin kirje ja kysymyksiä pääministeri Juha Sipilälle

Onko Traifigurasta Terrafamen pelastajaksi?

 

Hyvä pääministeri Juha Sipilä

Kommentoitte blogissanne Terrafamen rahoituskuviota näin:

"Jo marraskuussa oli aika varmaa, että ulkopuolinen rahoitus
järjestyy, jos hallitus uskaltaa tehdä päätöksen toiminnan
jatkumisesta. Päätös tehtiin, ja se oli oikea."

Tuo päätös kuten muistamme, oli vielä kerran sijoittaa valtion varoja
(100 milj. euroa) , jotta luodaan edellytyksiä hankkia ulkopuolinen
sijoittaja tai ostaja kaivokselle.

Mutta Trafiguran sijoitus on vain 75 miljoonaa euroa. Suurin osa
tästä 200-250 miljoonan euron ns. rahoituspaketista koostuu Terrafamen
ottamista lainoista Trafiguralta ja Sampo- pankilta.  Kyse on
valtionyhtiön ottamasta lainasta eli viimekädessä kyse on
veronmaksajien kontalle kaatuvasta riskistä.  Valtion velan
kasvattamista ei voida pitää ulkopuolisena rahoituksena, jota
peräänkuulutitte.

Käytännössä ostaja sai taskurahoilla edullisen nikkelisopimuksen ja
sitoi kädet valtiolta muiden ostajien suhteen.  Mutta sopimuksen
yksityiskohdista on syytä olla huolissaan. Entä jos kaivos ei
tälläkään kertaa kykene tuottamaan lupaamiaan määriä nikkeliä?
Millaisia sanktioita on luvassa ellei sopimusta kyetä täyttämään?
Pelkäämme, että onnistuneen kaupan sijasta olemme astumassa ojasta
allikkoon. Valtion kannettava taakka ei keventynyt, mutta omaa
päätösvaltaa kevennettiin. Toivomme, että kaupan ehdot kerrotaan
veronmaksajille olennaisilta osin. 

On vaarana, että Suomi on kuin jänis, joka pujotettuaan päänsä ansalankaan, 
ilmoittaa saaneensa suuren saaliin.

Kaivoskauppa perustuu olettamukselle 35000 nikkelitonnin
vuosituotannosta, mutta nykyinen lupa antaa mahdollisuuden vain 30000
tonnin tuotantoon.
Jotta kaupan ehdot toteutuisivat tulisi investoida volyymien
kasvattamiseen 50 prosenttia nykyisiä suuremmiksi.
Enemmän louhintaa, lisää kasoja, kenttiä, altaita, päästöjä.

Mutta ennen tätä on pitänyt luvittaa suuremman skaalan tuotanto ja
sitä ei siis vielä ole tehty.

Kuinka valtio voi tehdä kauppaa, joka perustuu siihen että lupa
suuremmalle tuotannolle tullaan antamaan?
Pidättekö demokratian kannalta menettelyä hyväksyttävänä.

Kaupanteon yhteydessä ei ole puhuttu mitään uraanista. Toivomme valoa
kysymyksiin uraanista:

 Kuinka paljon tähän mennessä Talvivaaran / Terrafamen
bioliuotusprosessissa on rikastunut uraania ja mihin kohteisiin se
prosessiliuoksesta on päätynyt?

Olemme tuloksetta yrittäneet selvittää tätä uraanitasetta, mutta sen
enempää kaivos kuin valvovat viranomaisetkaan eivät ole kyenneet
kertomaan missä on kasaliuotukseen tullut n 1500 tonnin uraaanimäärä
nyt.

Toivomme, että Te herra pääministeri voisitte arvovaltaanne tukeutuen
auttaa saamaan julkisuuteen pyytämämme arvion kaivoksen uraanitaseesta
sen toimintahistorian aikana. Todettakoon, että tämä tapahtunut
uraanin rikastaminen on tapahtunut ilman asianmukaista luvitusta.
Pidämme kohtuullisena saada vastauksen kysymykseen: Missä on luvatta
rikastettu uraani?

Julkisuudessa on myönnetty että uraania viedään Terrafamen toimesta
ulkomaille nikkelirikasteen mukana. Määränpäätä ei ole kerrottu ja
määrienkin osalta ollaan arvailujen varassa sillä STUK ei ole
seurannut mittauksin kaivokselta lähteviä sakkalasteja.  Pidämme
tilannetta länsimaisessa sivisysvaltiossa kestämättömänä.

Olemme myös erittäin huolissamme Trafiguran maineesta. Terrafame onnistui
löytämään itselleen yhtiökumppaniksi yhden maailman huonomaineisimmista
suuryhtiöistä, joka on syyllistynyt vaarallisten aineitten dumppaukseen ja
korruptioon aina näihin päiviin asti. 
Pyydämme Teitä tutustumaan oheiseen kansainväliseen raporttiin
yhtiön toiminnasta. 
 
https://www.publiceye.ch/fileadmin/files/documents/Rohstoffe/DirtyDiesel/PublicEye2016_DirtyDiesel_A-Public-Eye-Investigation.pdf


Uskotteko, että Suomen maine vastuullisena toimijana vahvistuu tämän kaupan myötä.


Se, että osakkeiden myyntiä rajoitettiin tulevina
vuosina, merkitsee tilanteen jäädyttämistä ja käsien sitomista, eikä lisää
mahdollisuuksia irrottautumiseen. Se, että on sitouduttu 7 vuodeksi yhteen nikkelin ostajaan sitoo 
myös käsiä sekä bisneksenteolta että, näin pelkäämme, mahdollisuudelta myös alasajoon.

Uskotteko, että tehty kauppa lisää valtion mahdollisuudesta irrottautua
Terrafamen riskeistä? 

Ystävällisessti tervehtien ja vastauksia odottaen

Stop Talvivaara- kansanliikkeen puolesta

 

Hannu Hyvönen

Iisalmi

Antti Lankinen

Sotkamo

 

 

 

Tiedote 10.2.2017

Kansanliike varoittaa Suomea ja ostajaehdokkaita Terrafame- kaupasta
Keskusteluhaaste jätettiin Hannele Pokalle ja parlamentaarikoille

Useiden kansanliikkeiden yhteinen lähetystö luovutti maanantaina yli 65000 suomalaisen allekirjoittaman Talvivaaran/Terrafamen kaivoksen sulkemista vaativan kansalaisadressin valtioneuvostolle.

Avauspuheenvuoron piti GTK:n entinen tutkimusjohtaja Matti  Saarnisto, joka sanoi olevansa Terrafamen alasajon kannalla rikkipitoiseen mustaliuskemalmioon liittyvien ongelmien vuoksi.

Biokemisti Jari Natunen varoitti Terrafamen kauppamiehiä pistämästä Suomea satimeen. Natunen kertoi esimerkin Romaniasta.  Kansainvälinen kaivosyhtiö vaatii miljardikorvauksia valtion päätöksestä peruuttaa kaivoslupa Rosa Montana kultakaivoshankkeelta.   -Pahimmassa tapauksessa kaivos joudutaan kuitenkin sulkemaan ympäristösyistä ja silloin suursijoitta vaatii maaltamme miljardikorvauksia.

Mika Flöjt nosti esille selkeästi uraanin luvitusongelmat ja totesi että kaivos rikastaa paraikaa uraania jota ei ole luvitettu.  Kyseessä on Euroopan ainoa uraania rikastava kaivos,  mutta ilman asianmukaisia lupia.

Antti Lankinen totesi kaivoksen tuottaneen ensimmäisten yhdeksän vuoden aikana tappiota noin 200 miljoonaa euroa vuodessa.  Vuotuiset tappiot eivät ole vähenemässä vaan kasvavat nyt kun on aloitettava  käytöstä poistettujen kasojen ilma- ja vesitiivis kapselointi ja sivukivikasojen eristäminen ilmalta ja vedeltä

Kansalaisadressia vastaanottamaan oli saapunut Ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka.
Pokka jakoi kansalaisten huolen Nuasjärven kohtalosta ja esitti omana kantanaan,  että purkuputkea pitäisi jatkaa "isompaan vesistöön" eli Oulujärveen.

Kansalaisadressin luovutuksen jälkeen paikalla olleet kansalaisliikkeiden edustajat pitivät yhteistyökokouksen ja päättivät perustaa Kansalaisten kaivosvaltuuskunta nimisen yhdistyksen  maan eri puolilla olevien kaivosryhmien ja aktivistien yhdyssiteeksi.  Uuden yhdistyksen puheenjohtajaksi valittii Mika Flöjt ja varapuheenjohtajaksi Antti Lankinen.

Yhdistys pitää tärkeänä kansalaisliikkeiden ja päättäjien välistä vuoropuhelua on lähestynyt Hannele Pokkaa ja parlamentaarikkoja avoimella kirjeellä.  Kirjelmässä varoitetaan, että Suomea uhkaa siirtomaan rooli kaivosyhtiöiden armoilla.  Kirjelmässä peräänkuulutetaan kansalaiskeskustelua maamme kaivostulevaisuudesta.

-Ilman omaa tahtoa ja päätöstä suunnasta,  voimme päätyä johonkin jonne
kukaan ei oikeasti halunnut mennä.

Lue kansalaiskirjelmä Hannele Pokalle ja parlamentaarikoille.

 

 

Tiedote 6.2.2017:

Kansanliike vaatii Terrafamen kaivoksen sulkemista

Stop Talvivaara - kansalaisliikkeen adressin Terrafamen Talvivaaran kaivoksen sulkemiseksi on allekirjoittanut 65 000 suomalaista ja kansalaisadressi luovutetaan viimeisen kerran maanantaina 6.2.2017 valtineuvostolle. Avoin luovutusvaltuuskunta kokoontuu klo 12 valtioneuvoston eteen Senaatintorille odottamaan vastaanottajia.

Lue lisää

Tiedote 1.12.2016:

Terrafamen alasajo ratkaisu kannattavuus-ja laillisuuskriisiin

Stop Talvivaara-kansanliike on lähestynyt pääministeri Juha Sipilää ja Eduskuntaa vaatimuksella Terrafamen kaivoksen sulkemiseksi, sillä kaivos rikastaa koko ajan uraania, jota ei ole asianmukaisesti luvitettu.

Lue lisää

Avoin kirje Pääministerille ja Kansanedustajille 1.12.2016:

Terrafamen alasajo ratkaisu laillisuuskriisiin

Terrafame ja jääviyskysymykset puhuttavat kansalaisia ja mediaa. Tämän kohun jalkoihin on jäämässä kysymys siitä, onko vielä syytä jatkaa valtion panostuksia kaivoksen toiminnan jatkamiseen. Käsityksemme mukaan sekä pääministeriä että eduskuntaa on harhautettu, sekä kannattavuuslaskelmissa että alasajon kustannusten arvioinneissa.

Lue lisää

Kirjelmä Kansanedustajille 1.12.2016:

Terrafamen alasajon kustannuksia on liioiteltu

Haltuumme saamien asiakirjojen mukaan Terrafame Group itse esittää kaivoksen toiminnallisen alasajon kustannuksiksi 42 miljoonaa euroa. Luku pitää sisällään tarvekivilouhoksen turvallisuuteen ja jälkihoitoon liittyvät kulut, pilaantuneiden maa-alueiden käsittelyn jätealueilla, vesijärjestelyt ja sulkemisen jälkeiset vesien tarkkailu- ja käsittelykulut (suurin kuluerä) ja avolouhoksen turvalisuusjärjestelyt ja ennallistamiseen liittyvät kustannukset.

Lue lisää

Avoin kirje Kansanedustajille 28.11.2016:

Terrafamen ympäristöongelmia ei ole ratkaistu

Terrafame, Talvivaaran kaivosta operoiva valtionyhtiö väittää ratkaisseensa ympäristöongelmansa. Väitteet eivät pidä paikkaansa, minkä osoittavat vireillä olevat ympäristövaikutusten arviointi (YVA)- prosessitkin (Terrafen YVAt). Laittomasti muusta YVAsta erotetussa vesi-YVAssa hallituksen käenpoika vaatii sulfaattikuormien kaksinkertaistamista Nuasjärven purkuputkeen ja tai saastuneille Oulujoen reitin ja Vuoksen vesistön ylävesille.

Lue lisää

Tiedote 13.6.2016:

Stop Talvivaara kansalaisliike vetoaa eduskuntaan

Hyvät kansanedustajat ja tiedotusvälineiden edustajat!

Talvivaaran/Terrafamen rahoitusteatteri etenee taas kerran ilman aitoa vuoropuhelua ja avoimuutta. Toivomme, että sekä kansanedustajat että media huolehtivat siitä, että päätöksenteon pohjaksi esitettävät laskelmat kulkevat kriittisen seulan läpi, eikä antauduta
yhden tarinan ehdoille.
 
Eduskunta on nyt Talvivaaran tarinassa vedenjakajalla. Odotettavissa on, että poliittinen vastuu tehdystä päätöksestä realisoituu vielä tämän vuoden aikana,  kun kaivos on taas veronmaksajien varoja vailla.
 
Tässä tiedotteemme eduskunnalle lähetetystä kirjelmästä.
 

Kantelu JSN:lle 10.6.2016:

Helsingin Sanomat lobbaa Terrafamen jatkon puolesta
 

Stop Talvivaara kansalaisliikkeessä toimiva dokumentaristi Hannu Hyvönen
on tänään tehnyt Julkisen sanan neuvostolle kantelun Helsingin Sanomien
kahdesta artikkelista. Kantelija epäilee lehden syyllistyneen useissa
kohdin journalistin ohjeiden rikkomiseen.

Tein kantelun pelkästään journalistin ohjeiden rikkomisesta, mutta ehkä
syytä olisi pohtia myös lehden toimintaa sananvapauden rajoittajana,sanoo
Hyvönen.Stop Talvivaara-liike on ollut kaikkien ulostulojensa osalta
täydellisessä uutispimennossa Hesarin sivstuolla keväästä 2013 lähtien.

Lue lisää

Tiedotepaketti 31.5.2016:

JOKO RIITTÄÄ VEDÄTYS -  avoin kirje Eduskunnalle ja kommentaareja Pääkkösen salaiseen asiakirjaan
 

Olemme hämmästyksen lyöminä seuranneet sekä Terrafamen, Työ- ja Elinkeinomisteriön, että myös Kainuun Elyn ulostuloja Talvivaaran/Terrafamen kohtalosta päätettäessä. Kuinka kaivoksen toiminnan jatkamisen rahoitus onnistutaan esittämään kaivoksen alasajon aloittamisena?

Lue lisää:
Tiedotepaketti 31.5.2016: JOKO RIITTÄÄ VEDÄTYS - avoin kirje Eduskunnalle ja kommentaareja
Pääkkösen salaiseen asiakirjaan

Avoin kirje Suomen Eduskunnalle  31.5.2016 /Iisalmi, Sotkamo
Talvivaara/Terrafame/Työ- ja Elinkeinoministeriö/Kainuun ELY johtavat harhaan
Kaivoksen oikea alasajo on halvin ja turvallisin vaihtoehto

Tiedote 31.5.2016 /Stop Talvivaara - kansalaisliike vesistöjen puolesta
Kainuun ELY:n salainen asiakirja herättää kysymyksiä
Miksi kustannusvertailuja piiloteltiin?

Perustelu louhinnan jatkamisesta ympäristösyistä tai vesien
hallitsemiseksi ei päde. /Biokemisti Jari Natusen vastakommentit geologi
Kari Pääkköselle

Lue salainen muistio (pdf)
Katso A-studion ohjelma alasajosta
Katso Matti Saarniston haastattelu aamu-tv:ssä

Uutinen 25.5.2016:

Talvivaara-päätöksellä huijataan kansanedustajat antamaan lisää rahaa

Alasajoa tällä päätöksellä ei toteuteta. Vaan jatketaan louhintaa ja uusien kasojen tekoa. Eli jatketaan sitä juuri, joka kuluttaa eniten valtion rahaa. Toivon, että eduskunta tarkistaa määrärahan käyttöä siten, että sitä ei käytetä louhintaan. Lue YLEn uutinen

Katso A-studion jakso YLE areenassa

Traileri  29.4.2016:

Turning Point - Stalkers in Talvivaara

Kolmas dokumenttielokuva Talvivaarasta tulossa. Talvivaaran draamasta on julkaistu jo kaksi dokumenttielokuvaa: Markki Heikkisen Talvivaaran Miehet ja Mika Koskisen Nälkämaan Sampo. Kolmas elokuva on vielä työn alla: Hannu Hyvösen ohjaama Turning Point - Stalkers in Talvivaara mining zones on tarkoitus valmistua talvella 2016.  Lue lisää

 

 

Adressi