Tiedote 31.5.2016: Kaivoksen sulkemiseen ei tarvita raskasta lupamenettelyä

Sulkemiskustannuksia liioitellaan

Kainuun Ely-keskuksen laatimasta ja 30.5. julkitulleesta asiakirjasta
Terrafamen Talvivaaran kaivoksen sulkemiseen liittyvistä toimista käy ilmi,
että lähes kaikki kaivoksen sulkemiseen liittyvät toimenpiteet täytyy tehdä
myös kaivoksen toimintaa mahdollisesti ylösajettaessa ja toimintaa
jatkettaessa.

Alueelle kertyneet ja edelleen kertyvät vedet tulee puhdistaa,
liuotuskasat niiden loppusijoituspaikalla ja sivukivialueet on toiminnan
aikana peitettävä ja eristettävä luonnosta, suotovesiä hallittava ja
kaivosalueelle läjitetyt sakat ja geotuubikenttien sakkamateriaali
kerättävä  pois ja sijoitettava alueelle rakennettavaan kaatopaikkaan/
kaatopaikkoihin.   Tästä on lupamenettely vireillä.

Kainuun Ely-keskuksen ympäristö ja luonnonvarat vastuualueen ylijohtaja
Kari  Pääkkösen allekirjoittamasta asiakirjasta ilmenee, että
ympäristövalvoja  haluaa kaivokselta uloslaskettaville vesille suuremmat
päästökiintiöt  esittämällä uutta ympäristölupaa, joka "mahdollistaa
alueella olevien  vesivarastojen purkamisen" - vastaanottavien vesistöjen
kustannuksella!

On  peräti kummastuttavaa, miksi Kainuun Ely:n allekirjoittamassa
dokumentissa  spekuloidaan paremman vesienpuhdistustekniikan hankkimista
alueelle vain  lähinnä siinä tapauksessa, että kaivoksen toimintaa ajetaan
alas. Eikö  paremman vedenpuhdistuksen tarve ole vielä suurempi toiminnan
jatkuessa ja  päästövesimäärien edelleen kasvaessa?

On pohdittava vakavasti ylijohtaja Kari Pääkkösen mahdollisuutta jatkaa
virassaan hänen allekirjoitettuaan dokumentin jossa esitetään vesistöjen
turmelemisen jatkamista.

On myös tuomittavaa, että vertailu alasajon  kustannuksista tai toiminnan
jatkamisesta on luokiteltu alun alkaen salassa  pidettäväksi. Juuri näitä
tietoja tarvitaan sekä julkisessa keskustelussa että parlamentissa
päätettäessä kaivoksen kohtalosta. Näyttää siltä, että
Pääkkönen toimii kaivoksen jatkajien takuumiehenä.

Kainuun Ely:n asiakirjan tärkeintä antia on oikea toteamus kaivoksen
haasteista. Asiakirjassa todetaan, että "samat ongelmat on ratkaistava
kummassakin tapauksessa", niin toiminnan alasajossa kuin mahdollisessa
jatkamissakin. Sama koskee luvituksen tilannetta. Kaivoksen alasajoon
liittyvät uudet luvat ehtii hyvin ratkaista alasajotoiminnan aikana,
kaivoksen sulkeminen ei missään tapauksessa saa edellyttää nykyisen
lupakäytännön höllentämistä.

Edelleen voidaan todeta, että varsinaiseen sulkemiseen liittyvät
kustannukset verraten toimiin, jotka kaivoksella joka tapauksessa täytyy
tehdä, ovat pienet. Kustannuksia on kuitenkin odotettavissa paljon. Aluksi
suurimmat kulut kertyvät tappiollisen liuotus- ja metallien erotustoiminnan
yhä edelleen jatkamisesta. Parempi vesienpuhdistuskapasiteetti maksaa.
Tulevaisuudessa odottavat massiiviset maansiirtotyöt laajojen saastuneiden
maa-alueiden kunnostustöiden yhteydessä. Talvivaara on ollut kallis kokeilu.

Kainuun Ely:n johtaja Kari Pääkkösen alunpitäen salaiseksi julistetussa
muistiossa väitetään,  että malmintuotanto bioliuotukseen on keino pitää
kasat riittävän lämpiminä. Tämä väite pitää sisällään sen toteamuksen,
ettei bioliuotusprosessi toimi kasoisssa kun alussa ja prosessin
lämmöntuotanto hiipuu ja kasat ovat vaarassa jäätyä talvella.
Ilmeisesti juuri tämä on yksi suuri liikesalaisuus, jota salaamisella
haluttiin peitellä.

Kainuun Ely:n pääjohtaja väittää, että tappiollista ja ympäristöä
turmelevaa toimintaa on pakko jatkaa, muuten olemassaolevien kasojen
liuotusprosessi vaarantuu. Mutta jos tilanne on näin epätoivoinen,
kuinka sitten voidaan selvitä lopetusvaiheesta, joka ennemmin tai
myöhemmin on jokatapauksessa edessä?

Terveellä järjellä ajatellen asia on kuitenkin niin että pienimmät
taloudelliset ja ympäristövahingot syntyvät, kun uuden malmin louhinta
bioliuotusprosessiin lopetetaan.

Valtiovalta on mahdollistanut kaivoksen toiminnan vuodesta 2013 lähtien.
Yhteiskunnan on otettava myös täysi vastuu syntyneiden ja uusien
ympäristötuhojen ehkäisemisestä ja korjaamisesta. Luottamuksensa
menettäneiden ja yleisölle harhaanjohtavaa tietoa mm. kaivoksen
lopettamiseen liittyvistä kustannuksista välittäneiden virkamiesten ja
vastuupoliitikkojen on harkittava asemaansa ja tehtävä tarvittaessa sen
perusteella johtopäätös mahdollisuuksistaan jatkaa vastuutehtävissä.

lisätiedot: Antti Lankinen, puh
 
Lue lisää:
Tiedotepaketti 31.5.2016: JOKO RIITTÄÄ VEDÄTYS -  avoin kirje Eduskunnalle ja kommentaareja
Pääkkösen salaiseen asiakirjaan

 
Avoin kirje Suomen Eduskunnalle  31.5.2016 /Iisalmi, Sotkamo
Talvivaara/Terrafame/Elinkeinoministeriö/Kainuun ELY  johtavat harhaan
Kaivoksen oikea alasajo on halvin ja turvallisin vaihtoehto

 
Perustelu louhinnan jatkamisesta ympäristösyistä tai vesien
hallitsemiseksi ei päde. /Biokemisti Jari Natusen vastakommentit geologi
Kari Pääkköselle

 
Lue salainen muistio (pdf)
Katso A-studion ohjelma alasajosta
Katso Matti Saarniston haastattelu aamu-tv:ssä
 

Adressi